GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Mang các sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe tốt nhất trên thế giới để phục vụ cuộc sống con người việt nam“ ​

Tq Img 3

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác

Tq Img 4

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

Tq Img 5

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Tq Img 1

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tq Img 2

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

Call Now